Informatie

Bestuur

Algemeen e-mailadres voor meer informatie:
bestuur@concordiareusel.nl

Voorzitter

VacantPenningmeester

Rob HeinemansSecretatis

Wendy Hendrikx

Hoekekker 15

0497-645459

Bestuurslid

Kim StormsBestuurslid

Linda van den Hout

Hoekekker 12

0497-785171

Werkgroep Harmonie

Emailadres: concordiareusel@hotmail.nl

Voorzitter

Renee van Limpt

Lid

Ellen Oomen

Lid

Gijs van Gompel

Lid

José van Limpt

     

 


Werkgroep Slagwerkgroep

Emailadres: werkgroepdrumband@concordiareusel.nl

Voorzitter

Hein van den Borne

Lid

Mark Verhagen

Lid

Truke KrijnenSerenade aanvragen

Muziekvereniging Concordia verzorgt jaarlijks diverse serenades.Sommige serenades komen elk jaar terug, andere serenades zijn incidenteel. De serenades worden altijd gegeven door de harmonie en de slagwerkgroep.

De volgende serenades verzorgt de muziekvereniging jaarlijks;

- Intocht van Sinterklaas

- Narrenparade

- Grote kleine narrentrek

- Aubade op Koningsdag

Incidentele serenades zijn;

- Huwelijksfeesten

- Jubilea

- Openingen


Alle instanties en vereniging binnen de kern Reusel kunnen een serenade aanvragen bij de muziekvereniging. De aanvraag dient u uiterlijk 2 maanden voorafgaand schriftelijk te doen bij het secretariaat. Na een inventarisatie bij de leden wordt vervolgens bij genoeg aanmeldingen een serenade aanvraag bevestigd. Er wordt geen vergoeding gevraagd voor het geven van een serenade. Echter een vrijblijvende donatie wordt uiteraard op prijs gesteld.

Gegevens die wij graag ontvangen zijn:
Naam vereniging / bedrijf
Naam contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
Aanleiding
Datum van de serenade
Tijdstip van de serenade
Plaats van de serenade

Lidmaatschap

DOELSTELLING
De vereniging heeft ten doel het met meer personen tezamen leveren van muzikale prestatie, voornamelijk met blaas- en / of slaginstrumenten, en het uitvoeren van show in de meest uitgebreide zin des woords. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door het in standhouden van een muziekgezelschap, het organiseren van en het deelnemen aan muzikale en culturele manifestaties alsmede het verrichten en bevorderen van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

CONTRIBUTIE
Elk lid is contributie verschuldigd conform het jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld bedrag. Indien Concordia is gemachtigd om deze contributies te innen, kan dit geschieden per kwart, half of heel jaar. Het contributiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met 3%. Zonder machtiging dient de contributie bij vooruitbetaling te worden voldaan, met inbegrip van € 5,00 voor extra gemaakte onkosten. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij contributieachterstand van een jaar tot royement over te gaan.

Nieuwe leden zijn beginnend per het volgend jaar (per 1 januari) na aanvang van het lidmaatschap contributie verschuldigd. Leden zijn over het gehele jaar waarin hun lidmaatschap eindigt contributie verschuldigd.

REPETITIES EN OPTREDEN
Alle leden zijn verplicht om alle repetities, serenades en optredens bij te wonen tenzij het bestuur ontheffing verleent. Leden moeten er naar streven om op de repetities zo veel mogelijk op tijd aanwezig te zijn. Bij verhindering dient men zich af te melden bij de daartoe aangestelde personen.
Er vindt door het bestuur of de daartoe aangewezen personen een registratie plaats van leden die dit verzuimen. Eén en ander kan aanleiding geven tot sancties van het bestuur waarbij uiteindelijk royement niet wordt uitgesloten.

UNIFORM
Door de vereniging wordt een uniform ter beschikking gesteld. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van 25,00 euro.
Leden zijn verplicht zorg voor het uniform te dragen en dit op de juiste manier te reinigen.
Het uniform dient gestoomd te zijn bij het ruilen of inleveren van het uniform. De kosten van een ongereinigd uniform zal worden verhaald op het betrokken lid. Bij verlies of opzettelijke schade dient het gehele bedrag te worden vergoed.
Het is de leden verboden om zelf reparaties aan dit uniform te verrichten. Het is de leden verboden om dit uniform anders te gebruiken dan voor optredens van de vereniging. Schade en reparaties aan het uniform worden door de vereniging betaald. Als door nalatigheid of onoordeelkundig gebruik deze schade is ontstaan, is het bestuur bevoegd deze schade te verhalen op het betreffend lid of ouders/verzorgers.
UNIFORMEN INLEVEREN OF AANBIEDEN TER REPARATIE LOOPT VOOR DE HARMONIE VIA DANIELLE VAN GOMPEL EN VOOR DE SLAGWERKGROEP VIA RONALD VAN LIMPT.

BLADMUZIEK
Partituren worden gratis in bruikleen verstrekt en blijven eigendom van de vereniging. Op verzoek van de dirigent, onderdirigent, instructeur of door het bestuur aangewezen personen dienen deze in dezelfde staat als waarin het lid deze heeft ontvangen te worden ingeleverd.

INSTRUMENTARIUM
Alle musicerende leden krijgen van de vereniging een eerste muziekinstrument in bruikleen. Instrumenten mogen alleen worden gebruikt voor studie- en verenigingsdoeleinden. Gebruik van instrumenten buiten de vereniging mag alleen met toestemming van het bestuur. Gebruik van eigen instrumenten binnen de vereniging is toegestaan na toestemming van het bestuur. De vereniging is hiervoor niet verplicht een vergoeding af te dragen.

REPARATIES
Reparaties aan verenigingsmiddelen zoals instrumenten die aan de leden in bruikleen zijn gegeven, zijn voor rekening van de vereniging. Reparaties en onderhoud van eigen instrumenten worden voor 50% vergoed mits het instrument meeloopt in het onderhoudsschema van de vereniging.
Schade aan een instrument dient te allen tijden te worden gemeld aan het bestuur. Schade ontstaan door onredelijk gebruik, gebrekkig onderhoud of nalatigheid, kan door het bestuur worden verhaald op het lid of ouders/verzorgers.

FINANCIËLE ACTIES
De financiële acties zijn van vitaal belang voor Muziekvereniging Concordia. Om dit primaire doel te bereiken wordt van alle leden verwacht actief aan alle acties mee te doen. Ook hier wordt een registratieformulier van bijgehouden.

SOLISTENCONCOURS
Deelname aan solistenconcoursen wordt zo veel mogelijk bevorderd. De inschrijvingskosten worden door de vereniging vergoed tot een maximum van 50%.

EXAMENS
Ter motivatie wordt deelname aan examens zo veel mogelijk bevorderd.


BEËINDIGEN VAN HET LIDMAATSCHAP
Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat. Bij beëindigen van het lidmaatschap zijn de leden verplicht om de aan hen verstrekte middelen binnen 14 dagen in te leveren bij de daarvoor aangewezen personen.
Bij het niet nakomen van dit artikel heeft het bestuur het recht om de nieuwwaarde van dit middel op het lid of ouders/verzorgers te verhalen.

Ons Privacy Beleid kunt u hier downloaden:

Privacy Beleid Concordia Reusel v2.pdf